Site Managers

Lect. Dr. Yavuz GÜNER

Phone : 0 (284) 235 95 27 » Ext : 1311
TU E-Mail : yavuzguner@trakya.edu.tr